Základní informace ke školnímu roku 2017/2018

Škola  Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Adresa Veliš 40, 507 21 Veliš

Místa poskytování vzdělání v tomto školním roce: 

Veliš 40, 507 21 VelišRobousy 41, 506 01 Jičín 

Internetové stránky www.zsbp.cz

Ředitel školy  Jan Jiterský, tel. 605 960 279, email info@zsbp.cz

Osobní tel. kontakty na jednotlivé pedagogy obdrželi žáci a zákonní zástupci na začátku školního roku v brožuře "Informace 2017/2018"

Základní kontakty zde Školní telefonní seznam 

Školní jídelna Veliš               603 907 680 (přihlašování a odhlašování obědů) Bližší info ZDE

Školní jídelna Robousy          731 514 261 (přihlašování a odhlašování obědů) Bližší info ZDE

IČO:                25 994 581

č.ú. školy :      185 078 487/0300 ČSOB a.s.

                        placení školného, školních výletů, škol v přírodě atp.

IZO:               650 059 794

---------------------------------------------

č.ú. OS Na zelené louce:       241697072/0300 ČSOB, a.s.

                                              placení zájmových kroužků

Aktuální nabídka kroužků pro tento školní rok - otevřené kroužky a další informace

 ZDE

------------------------------------------------------------------------

Elektronická žákovská knížka www.skolaonline.cz (přístupové údaje u třídního učitele(ky) nebo u Bodláka

------------------------------------------------------------------------

Důležité termíny školního roku:

Zahájení školního roku 4. 9. 2017 od 9,00 hod na zahradě školy ve Veliši

(organizace prvního školního týdne)

Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 – 2. 1. 2018

Pololetní vysvědčení  31. 1. 2018

Pololetní prázdniny 2. 2. 2018

Jarní prázdniny 5. 3. – 11. 3. 2018

Velikonoční prázdniny 29. 3. – 2. 4. 2018

Ukončení školního roku 29. 6. 2018

Hlavní prázdniny 30. 6. – 2. 9. 2018

Školní rok 2017/2018 začne 3. 9. 2018

 

Termíny konzultačních setkání ve školním roce 2017/2018:

Termíny konzultačních schůzek budou s dostatečným předstihem potvrzeny v pozvánce zaslané přes SKOLAONLINE a na webu školy.
• 4. – 5. 9. 2017 (viz. www.skolaonline.cz)
• 10. 10. 2017 Mimořádná třídní schůzka 8. a 9. ročníku s vých. poradcem – volba povolání (Robousy)
• v týdnu 6. - 10. 11. 2017
• Pro následující období jsme zkušebně zavedli nový systém:

Konzultační hodiny ve škole budou probíhat každé liché úterý ve Veliši a každý lichý čtvrtek v Robousích, vždy od 14:00 do 16:00.  Svou návštěvu naplánujte libovolně podle svých možností, je však  třeba počítat s tím, že pokud se všichni vypravíte do školy týden před vysvědčením, frontám se opět nevyhneme. I nadále budeme velmi rádi, pokud se konzultačních hodin budete zúčastňovat i se svými dětmi.

 

Pod čarou:

 • adaptační kurz pro 2. stupeň = 5. - 7. 9. 2017
 • plavecký kurz pro 1.-3. ročník = 13.9. - 15.11.2017 (každou středu)
 • lyžařský kurz pro zájemce (výběrová akce) = 18. - 22.3.2018
 • škola v přírodě pro 1. stupeň a zájemce z 2. stupně = 25. - 29.6.2018 - zatím nepotvrzeno!
 Ostatní termíny najdete  ZDE  a v brožuře INFORMACE školní rok 2017/2018 (na vyžádání je možné zaslat elektronicky)

------------------------------------------------------------------------

Organizace vyučovacího dne (výňatek ze Školního řádu)

1.      Školní družina a Školní klub

·        ŠD ve Veliši je otevřena od 630 do 800 hodin a od 1150 do odchodu posledního žáka.

·        ŠK v Jičíně - Robousích je otevřen od 725 do 800 hodin a od 1255 do odchodu posledního žáka.

·        V případě záměru realizovat odchod ze ŠD po 16,00 hodině nebo ŠK po 15,00 hodině, je nutné předem takový požadavek vznést u vedení školy (605960279).

·        Žáci jsou ze školní družiny (školního klubu) propuštěni po příchodu rodičů či jiných zákonných zástupců nebo na základě písemného sdělení rodičů o jiných alternativách odchodu žáka ze školní družiny (školního klubu).

2.     Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně.

3.     V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují v prostorách k tomu vymezených – školní družině, školním klubu, školní zahradě.

4.     Vyučování začíná v 810 hodin.

5.     Žáci přicházejí do školy tak, aby nejpozději 10 minut před zahájením výuky byli ve třídě a mohli se včas připravit na vyučování. Případný pozdní příchod vysvětlí, v případě požadavku třídního učitele omluví písemně (přes systém ŠkolaOnline – dále „SOL“) od rodičů.

 

------------------------------------------------------------------------

Absence žáků ve škole (výňatek ze Školního řádu):

 1. O plánované nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. neodkladná odborná vyšetření, vážné rodinné důvody) jsou zákonní zástupci žáka povinni informovat třídního učitele předemNeplánovanou nepřítomnost ve vyučování jsou zákonní zástupci žáka povinni nahlásit v co nejkratší možné době, nejdéle do 24 hodin písemně, elektronicky nebo telefonicky. Před návratem žáka do školy rodič zapíše omluvenku do elektronické žákovské knížky (www.skolaonline.cz).
 2. Škola může uvolnit žáka z vyučování z jiných než zdravotních důvodů jen na písemnou (elektronickou - skolaonline) žádost rodičů, která musí být doručena před plánovanou absencí. Na 1 vyučovací hodinu uvolňuje příslušný vyučující, na 1 den třídní učitel, na delší dobu pak ředitel školy. (uvedeno ve Školním řádu)

------------------------------------------------------------------------

Školné na rok 2017/2018:

Na společné celoškolní schůzce, která se konala dne 29. srpna 2013, bylo se všemi přítomnými rodiči projednáno zavedení minimálního příspěvku zákonných zástupců na rozvoj Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s.. Tento příspěvek byl navržen a přítomnými rodiči odsouhlasen ve výši 300,- Kč za každý „školní“ měsíc (září – červen). Ve školním roce 2015/2016 je ke školnému připočítán příspěvek na rodilého mluvčího 200,- / školní měsíc. Celkové roční "školné" je tedy stanoveno na 5.000,- Kč / školní rok

Pro rodiče, kteří mají v naší škole více dětí zároveň, bylo ujednáno zvýhodnění:

-      2 děti = 950,- Kč / měsíc (1. dítě 500,- Kč, 2. dítě 450,- Kč)

-      3 děti = 1.350,- Kč / měsíc (1. dítě 500,- Kč, 2. dítě 450,- Kč, 3. dítě 400,- Kč)

            - V těchto případech posílejte vždy celkovou částku za všechny děti a pro identifikaci uveďte jméno a třídu jednoho z nich.

Rodiče nově přijatých žáků podepisují čestné prohlášení o dofinancování provozních výdajů (aktuálně ve výši 700,- Kč/školní měsíc), které je aplikováno v případě, že má dítě trvalé bydliště v obci, která na provozní výdaje spojené se vzděláváním tohoto dítěte nepřispívá nebo přispívá jen částečně.

Úhrada školného je možné provést těmito způsoby:

1)    BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu školy 185078487/0300 ČSOB

-       variabilní symbol: 111

-       ve zprávě uveďte: Příjmení žáka(yně), třída, školné - pro identifikaci platby je toto velmi důležité!

2)   SLOŽENKOU typu A

-      číslo účtu 185078487/0300

-      Zpráva pro příjemce: PRIJMENI ZAKA(YNE), TRIDA, SKOLNE (bez hacku a carek)

Stanovenou částku můžete posílat:

-      měsíčně, vždy nejpozději k 15. dni v měsíci

-      pololetně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního pololetí (tzn. 15.9. a 15.2.) - UPŘEDNOSTŇUJEME

-      ročně,  vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního školního roku (tzn. 15.9.)

--------------------------------------------------------------------------------

Informace k dalším platbám:

Zvýšili jsme zabezpečení finančních prostředků v našich školách, pojistili hotovost. To znamená, že ve školním roce 2017/2018 budeme moci opět vybírat peníze do třídních fondů (výtvarné pomůcky, výlety atp.) v hotovosti.

Na účet 185078487/0300 se budou hradit i nadále:

 • obědy v Robousích = variabilní symbol 41
 • školné = variabilní symbol 111
 • plavání = variabilní symbol 1718002
 • lyžák = variabilní symbol 1718003
 • škola v přírodě = variabilní symbol 1718004

------------------------------------------------------------------------------------------------

Na účet 241697072/0300 se budou i nadále hradit:

 • zájmové kroužky = variabilní symbol 1718005

Abychom mohli všechny platby identifikovat, používejte, prosím, jako specifický symbol rodné číslo DÍTĚTE bez lomítka. Pokud do zprávy pro příjemce ještě napíšete jméno a příjmení vašeho dítete a účel platby např. PLAVÁNÍ, bude to dokonalé!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce a projekty najdete ZDE

Kontaktní údaje najdete ZDE

 

BROŽURA SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI KE STAŽENÍ (změna některých informací - termínů možná!)

Soubor pedagogicko-organizačních informací - materiál MŠMT

Pokud jste zde nenašli informace, které jste hledali, volejte nebo pište Bodlákovi 605960279, info@zsbp.cz

 

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...