Základní informace ke školnímu roku 2018/2019

Škola:  Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Adresa:  1. stupeň Veliš 40, 507 21 Veliš (sídlo školy)
              2. stupeň Robousy 41, 506 01 Jičín
Internetové stránky: www.zsbp.cz

Řídící učitel: Jan Jiterský, tel. 605 960 279, email info@zsbp.cz

Telefonní číslo do sborovny ve Veliši 493 773 612

Telefonní číslo do ŠD ve Veliši 724 880 987 

Telefonní číslo do sborovny v Robousích 602 471 555
 
Kontakty na všechny vyučující jsou uvedeny v systému EduPage
dále jen EP na adrese: https://bodlakapampeliska.edupage.org 

Doporučujeme komunikovat výhradně prostřednictvím tohoto systému. Zde jsou uvedeny i aktuální ROZVRHY hodin, plánované akce, třídní knihy, žákovské knížky, důkazy o učení atp.

IČO školy: 25 994 581
IZO:   650 059 794
č.ú. školy: 185 078 487/0300 ČSOB a.s.
placení školného, školních výletů, škol v přírodě, lyžařského výcviku atp. (NE kroužků)

 

Školní jídelna při MŠ Veliš  603 907 680 (přihlašování a odhlašování obědů)
Školní jídelna Robousy   731 514 261 (přihlašování a odhlašování obědů)

Aktuální informace o stravování našich žáků najdete na webových stránkách školy (O nás / Stravování)

-------------------------------------------------------------------------

Správní rada
Kristýna Bečanová – předsedkyně
Naďa Bíšková – členka 
Jiří Sedláček – člen 

Školská rada 
Ing. Vladimíra Stránská – předsedkyně ŠR, jmenována ředitelem školy po projednání se zakladateli o.p.s. 
Mgr. Eliška Neckařová – člen ŠR zvolený zákonnými zástupci žáků 
Mgr. Hana Kubová – člen ŠR zvolený pedagogickými pracovníky ZŠBP, o.p.s. 
Ve školním roce 2018/2019 proběhnou volby do ŠR.
 

Základní termíny školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku     3. 9. 2018
Podzimní prázdniny          29. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny           24. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní vysvědčení        31. 1. 2019
Pololetní prázdniny          1. 2. 2019
Jarní prázdniny               11. 3. – 15. 3. 2019
Velikonoční prázdniny     18. 4. – 22. 4. 2019
Ukončení školního roku    28. 6. 2019
Hlavní prázdniny              29. 6. – 1. 9. 2019
Školní rok 2018/2019 začne 2. 9. 2019
 

Organizace školního dne

1) Školní družina (ŠD) a Školní klub (ŠK)
    • ŠD ve Veliši je otevřena od 6:30 do 8:10 hodin a od 11:50 do odchodu posledního žáka.
    • ŠK v Jičíně - Robousích je otevřen od 7:10 do 8:10 hodin a od 11:50 do odchodu posledního žáka.
    • V případě záměru realizovat odchod ze ŠD nebo ŠK po 16:00 hodině, je nutné předem takový požadavek vznést u vedení školy (605960279).
    • Žáci jsou ze školní družiny (školního klubu) propuštěni po příchodu rodičů či jiných zákonných zástupců nebo na základě sdělení (EP nebo SMS) rodičů o jiných alternativách odchodu žáka ze školní družiny (školního klubu).
2) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně.
3) V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují v prostorách k tomu vymezených – školní družině, školním klubu.
4) Všichni žáci tráví polední přestávky ve ŠD nebo ŠK, proto prosíme o vyplnění zápisového lístku všechny rodiče.
5) Do ŠD a ŠK se děti (prostřednictvím svých zákonných zástupců) přihlašují přes systém EduPage.
6) Vyučování začíná v 8:10 hodin.
7) Žáci přicházejí do školy tak, aby nejpozději 10 minut před zahájením výuky byli ve třídě a mohli se včas připravit na vyučování. Případný pozdní příchod vysvětlí, v případě požadavku třídního učitele ho rodiče písemně omluví (přes systém EduPage – dále „EP“).
 

Absence žáků ve škole - výňatek ze Školního řádu

• O plánované nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. neodkladná odborná vyšetření, vážné rodinné důvody) jsou zákonní zástupci žáka povinni informovat třídního učitele předem. Neplánovanou nepřítomnost ve vyučování jsou zákonní zástupci žáka povinni nahlásit v co nejkratší možné době, nejdéle do 24 hodin písemně, elektronicky nebo telefonicky. Před návratem žáka do školy rodič zapíše omluvenku do elektronické žákovské knížky EduPage (EP).

• Škola může uvolnit žáka z vyučování z jiných než zdravotních důvodů jen na písemnou (elektronickou - EP) žádost rodičů, která musí být doručena před plánovanou absencí.
    o Na 1 vyučovací hodinu uvolňuje příslušný vyučující,
    o na 1 den třídní učitel,
    o na delší dobu pak ředitel školy. (uvedeno ve Školním řádu)

Organizace 1. vyučovacího týdne

Pondělí 3. 9. 2018
zahájení 9,00 na školní zahradě ve Veliši – ukončení cca 10,00
Úterý  4. 9. 2018
1. ročník 2 vyučovací hodiny (8,10 – 9,50)
2. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny – třídnické práce (8,10 – 11,50) Veliš
6. – 9. ročník zahájení adaptačního kurzu sraz v 7:00 - 7:15 na vlakovém nádraží v Jičíně
Středa - Pátek 5. - 7. 9. 2018
1. stupeň: dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
2. stupeň: 4. – 7. 9. 2018 = adaptační kurz

Od 3. 9. 2018 je již v provozu školní družina ve Veliši, od 4. 9. 2018 se vaří obědy.

Úvodní třídní schůzky: 3. 9. 2018 - 1. ročník (10,00) Veliš
                                     4. 9. 2018 - 2. a 5. ročník (16,00) a 3. a 4. ročník (16,30) Veliš

Více informací v systému EduPage (EP): https://bodlakapampeliska.edupage.org/

------------------------------------------------------------

Čerstvé a aktuální informace

Chcete-li být stále „při věci“, pravidelně sledujte své zprávy v systému EduPage (EP) nebo se přihlaste k odebírání aktualit na webových stránkách školy (www.zsbp.cz):
-  v sekci „Aktuality“, „Přihlášení k odebírání AKTUALIT“. Vyplníte svůj email a na něj Vám pak budou chodit aktuální informace z dění ve škole.

-----------------------------------------------------------

Plánovaná jednání Pedagogické rady

• 28.8.2018 Záhuby
• 10.10.2018 Robousy (projednání VZ)
• 8.11.2018 Veliš
• 24.1.2019 Robousy
• 11.4.2019 Veliš
• 18.6.2019 Veliš

PRAVIDELNÉ KONZULTACE S RODIČI A ŽÁKY:

10. 10. 2018 Mimořádná třídní schůzka 8. a 9. ročníku s vých. poradcem – volba povolání (od 18:00 Robousy)
 

SCHŮZKY VE FORMĚ TRIÁD
Triády (žák, učitel, rodiče – pokud možno oba):

1. stupeň – liché úterý 1x za 14 dní (od 9.10.2018)
• od 14:30 do 16:00 ve Veliši
2. stupeň – lichý čtvrtek 1x za 14 dní (od 13.9.2018)
• od 14:00 do 16:00 v Robousích

Mimo uvedené termíny je možné si kdykoliv sjednat schůzku s kterýmkoliv pedagogem, navštívit školu, účastnit se vyučování, pomoci při organizaci mimoškolních aktivit, nabídnout své zkušenosti.

------------------------------------------------------------------------------------------

Předběžný harmonogram „významnějších“ školních a mimoškolních akcí

Snažili jsme se velmi zodpovědně naplánovat aktivity, které pro naše žáky a jejich rodiče pro školní rok 2018/2019 připravujeme. 
Rozhodnete-li se jakoukoliv část z našeho programu podpořit – finančně, organizačně, svou účastí nebo návrhem na doplnění, obraťte se na garanta akce – UVÍTÁME TO!

------------------------------------------------------------------------------------------

Školné na rok 2018/2019

Celkové školné je stanoveno na 500,- Kč / školní měsíc.

Pro rodiče, kteří mají v naší škole více dětí zároveň, bylo ujednáno zvýhodnění:
- 2 děti = 950,- Kč / měsíc (1. dítě 500,- Kč, 2. dítě 450,- Kč)
- 3 děti = 1.350,- Kč / měsíc (1. dítě 500,- Kč, 2. dítě 450,- Kč, 3. dítě 400,- Kč)
V těchto případech můžete poslat vždy celkovou částku za všechny děti a pro identifikaci uveďte přidělený variabilní symbol jednoho z nich. Do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu jednoho z nich.

Rodiče nově přijímaných žáků podepisují čestné prohlášení o dofinancování provozních výdajů (aktuálně ve výši 700,- Kč/školní měsíc), které je aplikováno v případě, že má dítě trvalé bydliště v obci, která na provozní výdaje spojené se vzděláváním tohoto dítěte nepřispívá nebo přispívá jen částečně.

Vzhledem k velkému výpadku úhrad těchto provozních výdajů za rok 2017 (mnohé obce se rozhodly nepřispívat – viz webové stránky školy www.zsbp.cz – O nás / Příspěvky obcí / Rok 2017), je nanejvýš pravděpodobné, že za rok 2018 bude úhrada dofinancování provozních výdajů požadována. Doporučujeme rodičům, kterých se tato povinnost týká, aby si s předstihem zjistili, zda-li jejich obec přispívá a jakou částkou.

Úhradu školného je možné provést těmito způsoby:
1) BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu školy 185078487/0300 ČSOB
- variabilní symbol číslo přidělené školou
- specifický symbol 111
- ve zprávě uveďte: Příjmení žáka(yně), třídu, školné
 

2) SLOŽENKOU typu A
- číslo účtu 185078487/0300
- variabilní symbol číslo přidělené školou
- specifický symbol 111
- Zpráva pro příjemce: PRIJMENI ZAKA(YNE), TRIDA, SKOLNE (bez hacku a carek)

Stanovenou částku posílejte na účet školy 185078487/0300:
- měsíčně, vždy nejpozději k 15. dni v měsíci
- pololetně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního pololetí (tzn. 15.9. a 15.2.) - VÍTÁME TUTO FREKVENCI
- ročně,  vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního školního roku (tzn. 15.9.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informace k dalším platbám
Zvýšili jsme zabezpečení finančních prostředků v našich školách, pojistili hotovost. To znamená, že ve školním roce 2018/2019 budeme moci opět vybírat peníze do třídních fondů (výtvarné pomůcky, výlety atp.) v hotovosti.

 

Na účet 185078487/0300 se budou hradit i nadále: 
    • Obědy v Robousích = specifický symbol 41
    • Školné = specifický symbol 111 (viz výše)
    • Adaptační kurz 2018 = specifický symbol 1819001
    • Plavání = specifický symbol 1819002 (1.350,- Kč do 12.9.2018)
    • Lyžák = specifický symbol 1819003
    • Závěrečná „Pecka“ – ozdravný pobyt = specifický symbol 1819004 (předpokládaná částka 1.900,- Kč do 19.6.2019)
Ke každé platbě uveďte variabilní symbol (číslo, která vám předá škola) pro identifikaci vašeho dítěte.

Na účet 241697072/0300 se budou i nadále hradit:
    • zájmové kroužky = variabilní symbol bude přidělen školou; specifický symbol 1819005
    • cena kroužků 650,- Kč / 1 kroužek v jednom pololetí
        o úhrada do 30.9.2018 na 1. pololetí a 28.2.2019 na 2. pololetí
    • cena individuální výuky hry na hudební nástroje:
        o 220,- Kč / 1 hodinu (v případě, že hodinu navštěvuje 1 žák)
        o 120,- Kč / 1 hodinu (v případě, že hodinu navštěvují 2 žáci – výuka probíhá v páru)
        o úhrada na konci každého pololetí na základě vyúčtování
    • více informací viz EduPage

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce a projekty najdete ZDE

Kontaktní údaje najdete ZDE

 

BROŽURA SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI KE STAŽENÍ (změna některých informací - termínů možná!)

Soubor pedagogicko-organizačních informací - materiál MŠMT

Pokud jste zde nenašli informace, které jste hledali, volejte nebo pište Bodlákovi 605960279, info@zsbp.cz

 

 

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...