Základní informace ke školnímu roku 2019/2020

 

Škola:  Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Adresa:  1. stupeň Veliš 40, 507 21 Veliš (sídlo školy)
              2. stupeň Robousy 41, 506 01 Jičín
Internetové stránky: www.zsbp.cz

Řídící učitel: Jan Jiterský, tel. 605 960 279, email info@zsbp.cz

Telefonní číslo do sborovny ve Veliši 493 773 612

Telefonní číslo do ŠD ve Veliši 724 880 987 

Telefonní číslo do sborovny v Robousích 602 471 555
 
Kontakty na všechny vyučující jsou uvedeny v systému EduPage
dále jen EP na adrese: https://bodlakapampeliska.edupage.org 

Doporučujeme komunikovat výhradně prostřednictvím tohoto systému. Zde jsou uvedeny i aktuální ROZVRHY hodin, plánované akce, třídní knihy, žákovské knížky, důkazy o učení atp.

V případě problému s EduPage se obraťte na paní učitelku Eichlerovou.

IČO školy: 25 994 581
IZO:   650 059 794
číslo účtu školy: 185 078 487/0300 ČSOB a.s.
placení školného, školních výletů, škol v přírodě, lyžařského výcviku atp. (NE kroužků)

 

Školní jídelna při MŠ Veliš  603 907 680 (přihlašování a odhlašování obědů)
Školní jídelna Robousy   731 514 261 (přihlašování a odhlašování obědů)

Aktuální informace o stravování našich žáků najdete na webových stránkách školy (O nás / Stravování)

-------------------------------------------------------------------------

Správní rada
Kristýna Bečanová – předsedkyně
Naďa Bíšková – členka 
Jiří Sedláček – člen 

Školská rada 
Ing. Vladimíra Stránská – předsedkyně ŠR, jmenována ředitelem školy po projednání se zakladateli o.p.s. 
Mgr. Eliška Neckařová – člen ŠR zvolený zákonnými zástupci žáků 
Mgr. Hana Kubová – člen ŠR zvolený pedagogickými pracovníky ZŠBP, o.p.s.
 

Základní termíny školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku     2. 9. 2019
Podzimní prázdniny          29. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny           23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní vysvědčení        30. 1. 2020
Pololetní prázdniny          31. 1. 2020
Jarní prázdniny               3. 2. až 9. 2. 2020
Velikonoční prázdniny      9. 4. 2020
Ukončení školního roku    30. 6. 2020
Hlavní prázdniny              1. 7. až 31. 8. 2020
Školní rok 2020/21 začne 1. 9. 2020
 

Organizace školního dne

1) Školní družina (ŠD) a Školní klub (ŠK)
    • ŠD ve Veliši je otevřena od 6.30 do 8.10 hodin a od 11.50 do 16.00 (do odchodu posledního žáka).
    • ŠK v Jičíně - Robousích je otevřen od 7.10 do 8.10 hodin a od 11.50 do odchodu posledního žáka.
    • V případě záměru realizovat odchod ze ŠD nebo ŠK po 16.00 hodině, je nutné předem takový požadavek vznést u vedení školy (605960279).
    • Žáci jsou ze školní družiny (školního klubu) propuštěni po příchodu rodičů či jiných zákonných zástupců nebo na základě sdělení (EP nebo SMS) rodičů o jiných alternativách odchodu žáka ze školní družiny (školního klubu).
2) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně.
3) V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují v prostorách k tomu vymezených – školní družině, školním klubu.
4) Všichni žáci tráví polední přestávky ve ŠD nebo ŠK, proto prosíme o vyplnění zápisového lístku všechny rodiče.
5) Do ŠD a ŠK se děti (prostřednictvím svých zákonných zástupců) přihlašují přes systém EduPage.
6) Vyučování začíná v 8.10 hodin.
7) Žáci přicházejí do školy tak, aby nejpozději 10 minut před zahájením výuky byli ve třídě a mohli se včas připravit na vyučování. Případný pozdní příchod vysvětlí, v případě požadavku třídního učitele ho rodiče písemně omluví (přes systém EduPage – dále „EP“).
 

Absence žáků ve škole - výňatek ze Školního řádu

• O plánované nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. neodkladná odborná vyšetření, vážné rodinné důvody) jsou zákonní zástupci žáka povinni informovat třídního učitele předem. Neplánovanou nepřítomnost ve vyučování jsou zákonní zástupci žáka povinni nahlásit v co nejkratší možné době, nejdéle do 24 hodin písemně, elektronicky nebo telefonicky. Před návratem žáka do školy rodič zapíše omluvenku do elektronické žákovské knížky EduPage (EP).

• Škola může uvolnit žáka z vyučování z jiných než zdravotních důvodů jen na písemnou (elektronickou - EP) žádost rodičů, která musí být doručena před plánovanou absencí.
    o Na 1 vyučovací hodinu uvolňuje příslušný vyučující,
    o na 1 den třídní učitel,
    o na delší dobu pak ředitel školy. (uvedeno ve Školním řádu)

Organizace 1. vyučovacího týdne

Pondělí 2. 9. 2019
zahájení 9,00 na školní zahradě ve Veliši – ukončení cca 10,00
Úterý  3. 9. 2019
1. ročník 2 vyučovací hodiny (8.10 – 9.50)
2. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny – třídnické práce (8.10 – 11.50) Veliš
6. – 9. ročník zahájení adaptačního kurzu, sraz v 8:10 v Robousích nebo ve Veliši (upřesníme)
Středa až Pátek 4. - 6. 9. 2019
1. stupeň: dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
2. stupeň: 3. – 6. 9. 2018 - adaptační kurz

Od 2. 9. 2019 je v provozu pouze odpolední školní družina ve Veliši, od 3. 9. 2019 se vaří obědy.

Úvodní třídní schůzky: 2. 9. 2019 - 1. a 4. ročník (10,00) Veliš
                                     10. 9. 2019 - 2. a 5. ročník (16,00) a 3.ročník  (16,30) Veliš

Více informací v systému EduPage (EP): https://bodlakapampeliska.edupage.org/

------------------------------------------------------------

Čerstvé a aktuální informace

Chcete-li být stále „při věci“, pravidelně sledujte své zprávy v systému EduPage (EP) nebo se přihlaste k odebírání aktualit na webových stránkách školy (www.zsbp.cz):
-  v sekci „Aktuality“, „Přihlášení k odebírání AKTUALIT“. Vyplníte svůj email a na něj Vám pak budou chodit aktuální informace z dění ve škole.

-----------------------------------------------------------

Plánovaná jednání Pedagogické rady

• 27. 8. 2019 Záhuby
• 10. 10. 2019 Robousy (projednání VZ)
• 12. 11. 2019 Veliš
• 21. 1. 2020 Robousy
• 14. 4. 2020 Veliš
• 16. 6. 2020 Veliš

PRAVIDELNÉ KONZULTACE S RODIČI A ŽÁKY:

16. 10. 2019 Mimořádná třídní schůzka 8. a 9. ročníku s výchovným poradcem – volba povolání (od 18.00 Robousy)
 

SCHŮZKY VE FORMĚ TRIÁD
Triády (žák, učitel, rodiče – pokud možno oba):

Pokud nechcete řešit akutní situaci, doporučujeme si rezevoat termín konzultace v EduPage.

1. stupeň – liché úterý 1x za 14 dní (od 8. 10. 2019)
• od 14.30 do 16.00 ve Veliši
2. stupeň – liché úterý 1x za 14 dní (od 8. 10. 2019)
• od 14.00 do 16.00 v Robousích

Mimo uvedené termíny je možné si kdykoliv sjednat schůzku s kterýmkoliv pedagogem, navštívit školu, účastnit se vyučování, pomoci při organizaci mimoškolních aktivit, nabídnout své zkušenosti.

------------------------------------------------------------------------------------------

Předběžný harmonogram „významnějších“ školních a mimoškolních akcí

Snažili jsme se velmi zodpovědně naplánovat aktivity, které pro naše žáky a jejich rodiče pro školní rok 2019/2020 připravujeme. 
Rozhodnete-li se jakoukoliv část z našeho programu podpořit – finančně, organizačně, svou účastí nebo návrhem na doplnění, obraťte se na garanta akce – UVÍTÁME TO!

------------------------------------------------------------------------------------------

Školné na rok 2019/2020

Podrobné informace o školném.
 
Informace k dalším platbám
Zvýšili jsme zabezpečení finančních prostředků v našich školách, pojistili hotovost. To znamená, že ve školním roce 2018/2019 budeme moci opět vybírat peníze do třídních fondů (výtvarné pomůcky, výlety atp.) v hotovosti.

 

Na účet 185078487/0300 se budou hradit i nadále: 
    • Obědy v Robousích = specifický symbol 41
    • Školné = specifický symbol 111 (viz výše)
    • Adaptační kurz 2019 = specifický symbol 1920001
    • Plavání = specifický symbol 1920002 (1.350,- Kč do 12. 9. 2019)
    • Lyžák = specifický symbol 1920003
    • Závěrečná „Pecka“ – ozdravný pobyt = specifický symbol 1920004 (předpokládaná částka 1.900,- Kč do 19. 6. 2020)
Ke každé platbě uveďte variabilní symbol (číslo, která vám předá škola) pro identifikaci vašeho dítěte.

Na účet 241697072/0300 se budou i nadále hradit:
    • zájmové kroužky = variabilní symbol bude přidělen školou; specifický symbol 1920005
    • cena kroužků 650,- Kč / 1 kroužek v jednom pololetí
        o úhrada do 30. 9. 2019 na 1. pololetí a 28. 2. 2020 na 2. pololetí
    • cena individuální výuky hry na hudební nástroje:
        o 220,- Kč / 1 hodinu (v případě, že hodinu navštěvuje 1 žák)
        o 120,- Kč / 1 hodinu (v případě, že hodinu navštěvují 2 žáci – výuka probíhá v páru)
        o úhrada na konci každého pololetí na základě vyúčtování
    • více informací viz EduPage

-------------------------------------------------------------------------------------------------


 

BROŽURA SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI KE STAŽENÍ (změna některých informací - termínů možná!)

Pokud jste zde nenašli informace, které jste hledali, volejte nebo pište Bodlákovi 605960279, info@zsbp.cz

 

 

 

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...