Přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Přijímání žáků do 1. ročníku

 

 • Podmínky pro přijetí

1)     odevzdání (zaslání) vyplněného dotazníku

a)        v elektronické podobě - ZDE nebo

b)        na standardním formuláři - k vyzvednutí v ředitelně školy nebo ke stažení ZDE (papírová podoba)

-          rodiče jsou informováni o přijetí dotazníku a datu jeho zaregistrování

2)     absolvování formální i neformální části zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu (1. 4. – 30. 4. příslušného kalendářního roku) – přesné datum a organizaci zápisu určí ředitel školy (zveřejní na webových stránkách školy, na úřední desce u hlavního vchodu do školy)

3)     školní zralost (posouzeno školským poradenským zařízením – PPP, SPC atp. na žádost rodičů, na návrh zapisujícího pedagoga)

4)     vhodné personální, materiální a prostorové podmínky

5)     podpis Smlouvy o vzdělávání (smlouva je uzavírána na 1 školní rok a prodlužována dodatkem)

 

 • Preferenční kritéria

Oblasti, které budou u zápisu hodnoceny - ke stažení ZDE

 
V současné době jsou třídy naplňovány do počtu 15 žáků.

 

 • Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

-    Písemná žádost zákonných zástupců, která musí být doručena nejpozději v den konání zápisu. Součástí této žádosti jsou následující dokumenty:

 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře

+)    doporučující vyjádření MŠ

-----------------------------------------

Informace o aktuální výši školného najdete ZDE

 

Přijímání žáků do ostatních ročníků

 

 • Podmínky pro přijetí

1)     odevzdání (zaslání) vyplněného dotazníku

a)        v elektronické podobě - ZDE nebo

b)        na standardním formuláři - k vyzvednutí v ředitelně školy nebo ke stažení ZDE (papírová podoba)

-          rodiče jsou informováni o přijetí dotazníku a datu jeho zaregistrování

2)     pohovor s rodiči i žákem

3)     výsledek přijímací / rozdílové zkoušky (průměrný výsledek musí být lepší než 50%, žádný ze zkoušených předmětů nesmí být s horším výsledkem než 25%)

4)     vhodné personální, materiální a prostorové podmínky

5)     podpis Smlouvy o vzdělávání (smlouva je uzavírána na 1 školní rok a prodlužována dodatkem)

6)    úspěšné absolvování zkušebního pobytu v naší škole

 

 • Žáci mohou být (po splnění podmínek pro přijetí) přijímáni i v průběhu školního roku (od školního roku 2018/2019 je přestupové řízení realizováno 1x ročně - v lednu)

V současné době jsou třídy naplňovány do počtu 15 žáků.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení termínu přestupového řízení je vždy s dostatečným předstihem zveřejněno na webových stránkách školy

 

https://bodlakapampeliska.webnode.cz/prijimani-zaku/mimoradna-prijimaci-prestupova-rizeni/

 

K přestupové zkoušce je třeba přinést:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz doprovázejícího rodiče (popřípadě zák. zástupce),
 • kopii posledního vysvědčení,
 • kopie případných zpráv z vyšetření ve školských poradenských zařízeních
-----------------------------------------
Informace o aktuální výši školného najdete ZDE
Spolupracující /nespolupracující rodičeddddddsdlfjsldfjslkdfj

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...