Stručná historie

     Obecně prospěšná společnost Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40, okr. Jičín byla založena Zakládací smlouvou ze dne 12. června 2003. Společnost byla založena s úmyslem nabídnout nadstandardní služby v oblasti základního vzdělávání pro místní region, vytvořit tak alternativu k současné vzdělávací nabídce v této oblasti a zařadit takto nově vzniklou školu do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, kterou spravovalo MŠMT ČR. Žádost o zařazení do sítě byla po několika úvodních jednáních předložena OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje k posouzení. Poté mohla být žádost dne 1. července 2003 zaregistrována v podatelně MŠMT ČR. Vzhledem k nestandardnímu termínu pro podání této žádosti, bylo nutné ještě požádat o její projednávání mimo zákonem stanovený termín. Této žádosti bylo ze strany MŠMT ČR vyhověno a samotná žádost o zařazení do sítě se všemi zákonnými přílohami mohla být podrobena důkladnému zkoumání na jednotlivých odborech MŠMT ČR. Na základě výsledku správního řízení a díky pozitivnímu zhodnocení všech náležitostí žádosti bylo dne 18. srpna 2003 vydáno Rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Tento dokument nám byl osobně předán 19. srpna téhož roku. Následovala celkem náročná příprava všech potřebných prostor, které se kromě zaměstnanců a zakladatelů školy účastnili i pomocníci z řad rodičů budoucích žáků a dalších rodinných příslušníků. V předvečer 1. září 2003 mohlo být tedy konstatováno, že vše je připraveno na slavnostní znovuotevření školy a zahájení prvního školního roku 2003/2004. Do školy nastoupilo 25 žáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd.

    Po dvou letech existence byla otevřena pobočka školy v obci Bystřice, počet pedagogických pracovníků ze dvou byl navýšen na sedm. Dne 1. listopadu 2005 byla budova školy ve Veliši převedena obcí Veliš bezúplatným převodem do majetku obecně prospěšné společnosti. Budova byla ve velmi špatném technickém stavu. Díky Programu rozvoje venkova a řadě dalších přispěvatelů (včetně obcí Veliš a Staré Místo) bylo možné provést celkovou rekonstrukci této krásné budovy a zajistit tak kvalitní a moderní prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí navštěvujících MŠ a ZŠ.

    Ve školním roce 2008/2009 došlo k významnému rozšíření vzdělávací nabídky ZŠBP. Otevřen byl 2. stupeň. Díky vstřícnému postoji obce Kozojedy bylo možné během prázdnin adaptovat prostory základní školy v této obci a v září 2008 zahájit výuku i v této budově. Kozojedy se tak staly třetím místem poskytování vzdělání naší obecně prospěšné společnosti. Na 2. stupeň nastoupilo 9 žáků. Tento počet v průběhu celého školního roku vzrostl na 18. Na 2. stupni vyučovali 3 pedagogičtí pracovníci. Tento počet v průběhu tří školních let vzrostl na 28.  Na konci školního roku 2008/2009 byl celkový počet žáků navštěvujících ZŠBP 84. Zároveň bylo od září 2008 nabídnuto našim žákům využívání školního autobusu - Žabáka, který již v průběhu prvního roku svého působení přestal kapacitně vyhovovat. Tuto službu začal tedy zajišťovat autobus velký - Bělásek. Ve školním roce 2009/2010 již na 2. stupni vyučovalo 6 pedagogů.

V závěru školního roku 2010/2011 měla škola celkem 101 žáků. Od téhož školního roku byly otevřeny třídy pro všechny ročníky. Též početní i aprobační složení pedagogického sboru se přiblížilo ke své konečné podobě. V roce 2010 jsme uzavřeli partnerství se 4 zahraničními školami. Jedná se o vzdělávací zařízení ze Španělska, Spojeného království Velké Británie, Belgie a Polska. Toto partnerství nám do široka otevřelo pedagogické obzory a dalo příležitost obohatit naši pedagogickou praxi o zkušenosti zahraničních partnerů. Studiem vzdělávacích systémů v partnerských zemích můžeme tak lépe nahlížet na kvalitu i nedostatky vzdělávacího systému v České republice.

V roce 2011 byl v naší škole natočen publicistický pořad České televize s názvem Fokus ČT24. Odvysílán byl 15. 10. 2011.

Od září 2011 jsme z organizačních důvodů ukončili využívání školní budovy (jedné učebny) v obci Bystřice. Jednalo se o rozhodnutí velmi složité, protože podpora obce Bystřice byla opravdu mimořádná a spolupráce s místním zastupitelstvem i občany se nesla ve velmi přátelském duchu. Organizace výuky ve třech objektech se však ukázala natolik složitá, že jsme se k tomuto kroku po poradě v pedagogickém sboru rozhodli. Stále však s obcí Bystřice udržujeme velmi dobrou spolupráci.

Od začátku školního roku 2011/2012 se naše škola aktivně zapojila do boje proti ministerskému návrhu Koncepce reformy financování regionálního školství, která by v případě své realizace de facto znamenala zánik nejen školy naší, ale též řady dalších venkovských škol. Proběhlo mnoho jednání, která nikdy nebyla úplně jednoduchá. Podařilo se zvednout takovou vlnu odporu, že návrh Koncepce pana ministra Dobeše neprošel. Dokonce sám 1. náměstek ministra školství Ing. Němec a posléze i samotný ministr Josef Dobeš navštívili naši školu, aby svou Koncepci obhájili. Nepodařilo se jim to! Naše škola tedy ustála přímý atak na svoji existenci z nejvyšších míst, což bylo opět velmi posilujícím faktorem. Velké podpory se nám dostalo od většiny našich rodičů, kteří „byli stále s námi“, a bez jejichž účasti by onen boj o prokázání kvality venkovského školství nemusel být úspěšný. Úsměvnou shodou okolností bylo vyjádření pana Josefa Dobeše při návštěvě naší školy a následné „události“ v pedagogickém sboru. Tehdejší ministr školství se vyslovil v tom smyslu, že „…by mnohem přínosnější bylo, kdybychom, pánové, místo takových debat šli domů a postarali se o zvýšení počtu dětí, protože to je ten hlavní problém, který pálí naše školství…“ Nebudu se vyjadřovat o vhodnosti, či nevhodnosti onoho výroku. Pravdou je, že po těchto slovech mi v průběhu několika málo měsíců oznámilo 5 kolegyň (z celkového počtu 9) odchod na mateřskou dovolenou. Myslím, že tolik loajálních škol v České republice nenajdete.

    Závěr školního roku 2011/2012 a téměř celé letní prázdniny se tedy nesly v duchu výběrových řízení na nové kolegy. Že se podařilo vybrat skvěle, svědčí i atmosféra roku 2012/2013. Byl to jeden z nejklidnějších školních roků, plný krásných akcí a předznamenávající velké a pozitivní změny.

Na konci školního roku 2012/2013 došlo k dalšímu zásadnímu rozhodnutí, a tím je změna místa poskytování vzdělávání pro 2. stupeň. V průběhu letních prázdnin jsme vybrali jako nejvhodnější místo budovu bývalé školy v obci Robousy u Jičína. Hlavním důvodem odchodu z obce Kozojedy byla velmi špatná dopravní obslužnost, která pro nás znamenala velké finanční nároky na provoz školního autobusu. Dalším důvodem našeho rozhodnutí byla špatná perspektiva zásadního zlepšení technického stavu budovy školy. Obci Kozojedy jsme nabídli (za předpokladu, že se do školy začnou investovat potřebné finanční prostředky) zajištění provozu jednotřídní školy pro žáky 1. stupně, kteří spádově do školy v Kozojedech patří. Tato nabídka nebyla přijata.

   Celé prázdniny jsme tedy věnovali administrativní přípravě stěhování našeho druhého stupně do Robous. Přípravy vrcholily v září 2013, kdy členové pedagogického sboru se svými rodinnými příslušníky a někteří rodiče našich žáků intenzivně pracovali na přípravě nových prostor. Po splnění svého pedagogické poslání v Kozojedech se jejich kroky ubíraly do budovy školy v Robousích, a tam probíhalo bourání sádrokartonových příček, malování, oprava vodoinstalace – zavedení vody do jednotlivých tříd, výkopové práce pro přivedení vody a odvedení odpadů do městských rozvodů... Poslední zářijový víkend na podzim 2013 proběhla příprava „akce kulový blesk“ a za pomoci rodičů a žáků jsme během jednoho dne (v pondělí 30. září) přestěhovali celý 2. stupeň do našeho nového působiště. V úterý 1. 10. jsme tak slavnostně mohli unavení, ale spokojení s novým působištěm, zahájit novou etapu ve vzdělávání 2. stupně. Průběh školního roku 2013/2014 nás přesvědčil, že se jednalo o rozhodnutí správné. Nejen, že jsme se ocitli v prostředí, které je po technické stránce vyhovující a navíc skýtá možnost dalšího rozvoje, ale jsme ještě také dopravně dostupní. V Robousích jsme dostali k dispozici velkou zahradu, na které je možné plánovat mnoho „věcí“ – Motýlí zahrada, Naučná stezka, Zdravá zahrádka, Chovatelský koutek...

Ale, aby tento školní rok nevypadal až příliš idylicky, přišlo hned na začátku prázdnin 2014 velké rozčarování v podobě ne příliš férového kroku současného ministra školství pana Marcela Chládka. Přes všechna ujištění, že se ve financování soukromých škol v horizontu několika let žádná zásadní změna nechystá, přišel v prvních dnech prázdnin s návrhem na odejmutí provozní dotace na vzdělávání našich žáků. Nejen, že by se jednalo o krok pro naši školu zcela likvidační, dokonce se jedná o návrh jdoucí proti rovnosti ve vzdělávání občanů této země. Tento krok by ve svém důsledku znamenal zásadní znevýhodnění žáků, kteří navštěvují právě nestátní školy. Už tak jsou tito žáci oproti svým vrstevníkům ve státních školách finančně diskriminováni, neboť stát na jejich vzdělání vydává cca o 40 % méně finančních prostředků, přestože rodiče těchto žáků platí daně a všechny odvody státu stejně jako ostatní rodiče. Věřme, že se jednalo o nešťastný pokus, ke kterému se ani pan ministr Chládek, ani nikdo z jeho nástupců již vracet nebude. Dle našeho názoru mají všichni občané, kteří si plní zodpovědně všechny své povinnosti, nárok na stejnou podporu od státu. Nikdo by neměl být nijak (tedy ani finančně) trestán za to, že pro své dítě zvolí jinou vzdělávací cestu. Ve školním roce 2013/2014 proběhla též zásadnější revize základních dokumentů naší školy – zejména Školního vzdělávacího programu, Školního a Klasifikačního řádu. 

    V současné době se ZŠBP, o.p.s. blíží naplnění své celkové kapacity, otevřeny a naplněny jsou všechny ročníky (1. - 9.), do školy hlásí rodiče své děti ihned po jejich narození. Evidujeme tedy přihlášky na několik školních let dopředu. Je to velmi krásný pocit!

 

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...